Fanzine de Rat

www.derat.nl is een initiatief van Fanzine de Rat.  De Ratdaxie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

redactie@derat.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fanzine de Rat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De verschillende groepen personen worden door de Fanzine de Rat in 4 verschillende categorieën verdeeld. Een persoon behoort niet uitsluitend tot één categorie.

Categorie 1:    Geregistreerde gebruikers

Categorie 2:    Leveranciers

Categorie 3:    Reageerders contactformulieren of spelelementen

Categorie 4:    Ongeregistreerde gebruikers

Persoonsgegeven Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4
Voor- en achternaam Ja Ja Ja Ja
Adresgegevens Ja Ja Nee Nee
Woonplaats Ja Ja Ja Nee
Telefoonnummer Ja Ja Ja Nee
E-Mailadres Ja Ja Ja Ja
Rekeningnummer Nee Ja Nee Nee

Begrippenlijst categoriën:

 • Geregistreerde gebruikers: Personen die zich een gebruikersnaam hebben geregistreerd op www.derat.nl, al dan niet ten behoeve van de webshop
 • Leveranciers: Personen, organisaties of bedrijven die hun diensten/producten verlenen aan Fanzine de Rat
 • Reageerders contactformulier: Personen die reageren op het contactformulier op onze website www.derat.nl.
 • Reageerders spelelementen: Personen die deelnemen aan de quiz of prognose
 • Ongeregistreerde gebruikers: Personen die reageren onder (nieuws)berichten op de website zonder een gebruikersaccount aangemaakt te hebben

Verder verzamelen we van elke bezoeker aan onze website:

 • Geanonimiseerd IP adres
 • Geanonimiseerde locatiegegevens
 • Geanonimiseerde gegevens over browser en besturingssysteem

Deze gegevens worden bijgehouden middels Google Analytics.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@derat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fanzine de Rat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze redactionele taken uit te kunnen voeren.
 • Te controleren of u zich aan de reactievoorwaarden houdt zoals opgenomen in de FAQ
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Fanzine de Rat neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van de Ratdaxie tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fanzine de Rat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Cat 1 Cat 2
Bewaartermijn Reden Bewaartermijn Reden
Voor en Achternaam Einde inzet Administratie Einde inzet Personalisering communicatie
Adresgegevens Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
Woonplaats Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
Telefoonnummer Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
E-Mailadres Einde inzet Administratie Einde inzet Administratie
Rekeningnummer nvt nvt Einde inzet Voldoen betalingen

 

Persoonsgegeven Cat 3 Cat 4
Bewaartermijn Reden Bewaartermijn Reden
Voor en Achternaam Einde inzet Administratie Einde inzet Personalisering communicatie
Adresgegevens nvt nvt nvt nvt
Woonplaats 1 jaar Inventarisatie nvt nvt
Telefoonnummer Einde inzet Communicatie nvt nvt
E-Mailadres Einde inzet Communicatie Opzegging Communicatie
Rekeningnummer nvt nvt nvt nvt

Fanzine de Rat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fanzine de Rat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fanzine de Rat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar redactie@derat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fanzine de Rat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Fanzine de Rat n wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fanzine de Rat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Ratdaxie via redactie@derat.nl